Yang, Lei, Bihui Bai, Hongyu Chen, Tielian Li, Mingting Wang, and Xuedong Zhu. 2023. “Cinobufotalin Effect and Mechanism on Serum MMP-2, MMP-9, Beclin1, LC3-II in Advanced NSCLC Patients: Effect of Cinobufotalin on Patients With Advanced NSCLC”. Cellular and Molecular Biology 69 (15):58-62. https://doi.org/10.14715/cmb/2023.69.15.9.