Zhang, Yi, Wenli Liu, Yue Li, Xiaoyu An, and Dandan Zhao. 2023. “Bioinformatics Analysis to Screen the Key Genes in Pediatric Chronic Active Epstein-Barr Virus Infection: Identifying Key Genes in Pediatric CAEBV Infection”. Cellular and Molecular Biology 69 (7):168-73. https://doi.org/10.14715/cmb/2023.69.7.27.