Feng, Xiaotao, Wei Ren, Yuxiang Tang, Ruyan Wen, Huiming Duan, and Li Yan. 2022. “Palmitic Acid Impairs INS-1 Cells and Alters the Global Gene Expression Profile: PA Affected Global Gene Expression Profile”. Cellular and Molecular Biology 68 (9):68-76. https://doi.org/10.14715/cmb/2022.68.9.11.