Bai, Jing, Xiangyi Liu, Shurong Zhang, Shoutao Dang, Yong Zhang, and Guojun Zhang. 2022. “Expression of TRIM44 and Its Correlation With TLR4 in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma: TRIM44 With TLR4 in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma”. Cellular and Molecular Biology 68 (6):56-61. https://doi.org/10.14715/cmb/2022.68.6.9.