Wang, Dewen, Chunying Wang, Lei Sun, Xiang Lu, Jiangwei Shi, Jing Chen, and Xuesong Zhang. 2022. “MiR-143-3p Increases the Radiosensitivity of Breast Cancer Cells Through FGF1”. Cellular and Molecular Biology 67 (5):256-62. https://doi.org/10.14715/cmb/2021.67.5.35.