Siwei, Zhang, Wu Zhen, Zhou Zhi, Hu Xuguang, and Li Yousheng. 2019. “Rubimaillin Decreases the Viability of Human Ovarian Cancer Cells via Mitochondria-Dependent Apoptosis”. Cellular and Molecular Biology 65 (7):72-76. https://doi.org/10.14715/cmb/2019.65.7.13.