Huang, Xiao-Yun, Wen-Jin Fu, Zhi-Zhong Mei, Ying-Li Yu, Yi-Hong Huang, Han Lin, Jian-Jun Chen, Ming-Xia Wang, Shao-Bing Guan, and Hao-Wei Fang. 2017. “Association Between Platelet Glycoprotein Ia C807T Gene Polymorphism and Ischemic Stroke: A Meta-Analysis in a Separate Ethnic Group”. Cellular and Molecular Biology 63 (11):111-15. https://doi.org/10.14715/cmb/2017.63.11.19.