Wu, Zhangqiang, Daoqiang Huang, Jiashui Xie, Minshi Li, Ping Chen, and Zhimin Yu. 2023. “Triamcinolone Acetonide Suppressed Scar Formation in Mice and Human Hypertrophic Scar Fibroblasts in a Dose-Dependent Manner: Dose-Dependent Suppression of Scar Formation by Triamcinolone Acetonide”. Cellular and Molecular Biology 69 (8):226-31. https://doi.org/10.14715/cmb/2023.69.8.35.