Yang, Xiaoran, Guihua Wang, Weimin Liu, Jianmin Zhang, Bin Deng, Xuzhao Li, and Li Wang. 2023. “Key Genes and Potential Drugs in Age-Related Hearing Loss: Transcriptome Analysis of Cochlear Hair Cells in Old Mice: Key Genes and Potential Drugs in Age-Related Hearing Loss”. Cellular and Molecular Biology 69 (6):67-74. https://doi.org/10.14715/cmb/2023.69.6.11.